அஸ்திவாரம் – சன்மார்க்க விளக்கம் -2

அஸ்திவாரம் – சன்மார்க்க விளக்கம் -2

அஸ்திவாரம் ஒவ்வொரு கட்டிடத்துக்கும் அவசியம்

அஸ்தி  – எலும்புகளின் ஆரம் ( மாலை ) தான் அஸ்திவாரம்

எலும்பு தான் உடலுக்கு முதல் பலம் அடிப்படை போல்

அஸ்திக்குள் இருக்கும் ஆஸ்தி ஆகிய விந்து கலை 

ஆன்மாவுக்கு அடிப்படை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s