வாழ்க்கைக் கல்வி

வாழ்க்கைக் கல்வி

சம்பாதிக்க மட்டும் அறிவு போதாது

அதை செலவழிக்கவும்

சேமித்து வைக்கவும் அறிவு வேணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s