அஷிவாதம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

அஷிவாதம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

கண்மணி பெருமை

அஷிவாதம்  எனில் ??  

அதாவது கண் பார்வை வைத்து   ஆற்றும் தவத்தால்

ஒருவன் ஆன்மாவாகவும் அபெஜோதி ஆகவும் மாற்றம் அடைதல் ஆம்

இது சன்மார்க்க பெருமையும் ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s