“ நீராதாரமும் நிராதாரமும் “

“ நீராதாரமும் நிராதாரமும் “  

உலகத்துக்கு இன்றியமையாதது :

நீராதார மேலாண்மை

ஆன்ம சாதகர்க்கு :

நிராதார மேலாண்மை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s