ஞான போதினி

ஞான போதினி

ஆண்களுக்கு

நூல் போல் இருக்கும் பெண் இடை மேல்

நினைவு  ஆசை மோகம்

ஆன்ம சாதகருக்கும்

நூல் போல் சிறுத்து போகும்  நாடி மேல் தான் கவனம்

அது சுழுமுனை நாடி ஆம்

  வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s