இதிகாச பெருமை

இதிகாச பெருமை

விந்து – பரவிந்து

மூலாக்கினியால் விந்து அடையும்  மாற்றம்

உடலில் மணம் வீசச் செயும்

இந்த அனுபவம் தான்

பாரதத்தில்

மச்சகந்தி எனும் பெண் பாத்திரம்

பரிமளகந்தி ஆக

உடலில் மணம் வீசுபவளாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளாள்

இதிகாச புராணம் எலாம் அனுபவ வெளிப்பாடு

வெறும் கதை அல்ல

வெங்கடேஷ்

கருத்து : திருமதி சித்ரா சிவம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s