ஞான போதினி

ஞான போதினி

திருப்பள்ளியெழுச்சி

வைணவத்தில் இருக்கும் பள்ளியெழுச்சியும்

சைவத்தில் மாணிக்கவாசகரால் பாடப்பெற்றதும்

வள்ளல் பெருமானால் பாடப்பெற்றதும்

ஒரே பொருளை குறிப்பதுவாகும்

அது செயல்படாதுறங்கி இருக்கும் ஆன்மாவை

விழிக்க விண்ணப்பம்  வைக்கும் அருட்பாடல்களாம்

நம் சன்மார்க்க அன்பர் :

வள்ளல் பெருமான் மாதிரி இதுவரை யாரும் பாடியது முன்பும் பின்னும் இலை

இவர் வள்ளல் பெருமானின் தீவிர ரசிகர்/விசிறி  – தொண்டர் அல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s