எமனும் சிவனும்

எமனும் சிவனும்

எமன் ஆசைக்கடலில் தூண்டில் வைக்க :

கோடிக்கணக்கான மீன்கள் அகப்படுது

சுத்த சிவம் 

சிற்றம்பலக்கடலில் தூண்டில் வைக்க

ஒரு மீன் கூட சிக்குவதிலை

நீண்ட  நெடிய கடின பயணம் அது

பாவம் மனிதர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s