குளம்

குளம்

வள்ளல் பெருமான் :

நெற்றி நடு = குளம்

எனது குளத்தினும் நிரம்பிய குரு சிவபதியே

சிவவாக்கியர் :

மூலமாம் குளத்திலே

இதில் எது சரி???

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s