ஞானியர் உலக ஒற்றுமை

ஞானியர் உலக ஒற்றுமை

அசைவு ஒழித்தல்

1 வள்ளல் பெருமான் :

ஆடாதீர் – சற்றும் அசையாதீர்

2 சத்குரு ஜக்கி

அண்டத்தின் சாரம் அசைவின்மையும் –  அமைதியும் ஆகும்

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s