சிரிப்பு

சிரிப்பு

பாரதி பாஸ்கர் : 

ஆண்கள் /கணவன்மார்கள் பூதம் மாதிரி

கூட்டத்திலிருக்கும் பெண்கள் :

ஆமாம் பிசாசு ராட்சஷன்

பா பாஸ்கர் :

இல்லை இல்லை தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளீர்கள்

நான் கூற வந்தது – அவர் எலாம்

பட்டணத்தில் பூதம் எனும் சினிமாவில் வரும் ஜீ பூம் பா பூதம் மாதிரி

கேட்டதை   எலாம் நடத்திக் கொடுக்கும் பூதம் மாதிரி என்றேன்

கூ பெண்கள் :

ஓ அப்படியா ??

எங்களுக்கு அப்படி வாய்க்கவிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s