சாதகன் உணர்ந்து கொள்வது

சாதகன் உணர்ந்து கொள்வது 

பரத்தின் உதவிகளைப் பார்த்து  – வியந்து போய் , அதுக்கு தகுதி இருக்கா என குழம்பிய நிலையில் , அவன் முணுமுணுக்கும் அருட்பா வரிகள் :

  • 1. எனக்கும் உனக்கும் இசைந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்த மோ
    இந்தப் பொருத்தம் உலகில் பிறருக் கெய்தும் பொருத்த மோ.

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s