திருவடி தவ அனுபவம்

திருவடி தவ அனுபவம்

சாதகன் நல்ல மருந்து , ஞான மருந்தின் அருமை சிறப்பு பெருமை உணர்வான்

அது ஆற்றும் அற்புதங்களைக் கண்கூடாக காண்பான்

நூல் அறிவு அனுபவமாக பார்ப்பான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s