கண்மணி – திருவடி பெருமை

கண்மணி – திருவடி பெருமை

சன்மார்க்க்க் குறள் :

திருவடிதவ  பயனாவதெலாம்   பார்வை  மனம்

பிராணன்   அசைவு ஒழித்தலாம்   

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s