திருவாசகம் பெருமை

திருவாசகம் பெருமை

சேலம் குப்புசாமி அனைத்து நூல்களுக்கும்

சுவாமி சரவணானந்தா அனைத்து நூல்களுக்கும்

ஒரு நூல் – ஒரே நூல்

திருவாசகம் – சுந்தர மாணிக்க யோகீஸ்வரர் உரைக்கு ஈடாகாது

அவரெலாம் திருவடி ஞானம் இலா சன்மார்க்க குருடுகள்

அனுபவம் இல்லை

வாய்ச்சொல்லில் வீரர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s