மனம் – எப்படி ??

மனம் – எப்படி ??

எனில் ??

பலர் இதை பகைவனாக பார்க்கின்றார்

சாதகர் – மிக மோசமான எசமானன் என்கிறார் 

உண்மை தான்

எனினும்

இது சிறந்த போராளி

இது கடைசி வரை

தன் இருப்புக்கு போராடிக் கொண்டிருக்கும்

சற்றும் தளரவே தளராது

எல்லா வழியிலும் நம்மை கவிழ்க்க பார்க்கும்

வீழ்ந்து  விட்டது  என எண்ணும் போது

மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து வந்துவிடும்

அவ்வளவோ பலம் ??

யார் இதை வெல்கிறானோ ??

அவனே உலகில் மிக சிறந்த வீரன்

அவன் மகாவீரன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s