திருவடி தவம் பெருமை

திருவடி தவம் பெருமை

பாலில் இருந்து

தயிர்

மோர்

வெண்ணெய்

நெய்  என வரிசை கட்டி நிற்பது போல்

திருவடி தவம் – சிவ யோகத்தில்  எல்லா யோகமும் அடக்கம்

ஹட யோகம்

பரியங்க யோகம்

கேசரி யோகம்

சந்திர யோகம்

குண்டலினி யோகம்

வாசி யோகம்  என எல்லாமே அடக்கம்

ஆனால் உலகத்தில்  எல்லாத்தையும் தனித்தனியா கற்றுத்தருகிறார்

மக்களை ஏமாற்றுகிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s