நானும் – மனமும்

நானும் – மனமும்

தன் இருப்பை உறுதிப்படுத்துவதிலும்

தன் இறப்பை தடுப்பதிலும் தவிர்ப்பதிலும்

தீவிர கவனம் செலுத்துவது ரெண்டின் குணம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s