“ எட்டிரெண்டும் – புருவக்கண் பூட்டும் “ 

“ எட்டிரெண்டும் – புருவக்கண் பூட்டும் “ 

எட்டிரெண்டின் 8*2 ரகசியமும்

புருவக்கண் பூட்டு திறப்பின் ரகசியமும்

பார்வை மனம் பிராணனில் இருக்கு

இதை அறிந்து  சாதனத்தில் பயின்று

அனுபவத்திற்கு கொண்டுவந்தால்

புருவக்கண் பூட்டை திறந்துவிடலாம்

அன்பர்கள் கவனிக்க :  புருவக்கண் பூட்டு தான் சொன்னேன்

நெற்றிக்கண் அல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s