சூலம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

சூலம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

இதன் வடிவமைப்பு நோக்கினால் ??

இரு பக்க கம்பிகளும்

நடு கம்பி சார்ந்து வளைந்து குவிந்திருக்கும்

திருவடி தவத்திலும்

இரு கண்ணும் குவிந்துவிடும்

இந்த பயிற்சியைத் தான் மறைமுகமாக விளக்குது

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s