ஞான போதினி

ஞான போதினி

காலை  விடியல் பொழுது  எனில்

சூரியன் உதயம் ஆகப்போகுது எனில்

 பறவைகள் – வானவ அரசர்கள் சத்தம் எழுப்பும்

ஆன்ம சூரியன் உதயம் ஆகப்போகுதெனில் ??

 நாதம் ஒலிக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s