மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா ??

மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா ??

1  சரித்திரத்தை புரட்டிப்போட்டால்

அவர்  போராளி – சீர்திருத்தவாதி – சரித்திர  நாயகர் 

2 சாதனைகள் புரட்டிப்போட்டால் அவர் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்

3 உண்மைகளை  – விளக்கங்களைப் புரட்டிப்போட்டால்

அவர் சரித்திர ஆய்வாளர் – ஆன்மீக பெரியவர்

4 ஓசி  புரோட்டா சாப்பிட்டுவிட்டு

கடைக்காரரை  புரட்டி எடுத்தால்

அவர் தமிழக  கழக உபிறப்ச்   

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s