மோஷம் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2

மோஷம் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2

எனில்

உலகம் : இறந்த பின் அடையும் விடுதலை –  பதம் –  உலகம்  என  விளக்கம் அளிக்குது

உண்மை : வாழும் போதே கரண – இந்திரியங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று சகசமாக வாழ்வதாகும்

மனம் இல்லாததால் அமைதியான நிம்மதியான வாழ்வாகும்  

உலகத்தை நம்பவே கூடாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s