ஞான போதினி

ஞான போதினி

வினாயகர் –   முழு முதற் கடவுள்

ஏன்??

1 முழு – மனிதர் எலாரும் பாதி பாதி தான்

அதனால் தான் பெண் உடல் தேடி – கூடி முழுமை காண்கிறான்

அகத்தில் தவத்தில் நாத விந்து கலப்பால் முழுமை அடையும் இடம் தான் வினாயகர் இருப்பிடம் ஆம் பிரணவத்தின் மத்தி

  2 முதல்

எனில் ??

ஓரு சாதகன் தன் தவத்தில் காணும் முதல் தெய்வ அனுபவம் அவர் என்பதால் வினாயகர் முதல் கடவுள் ஆனார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s