மூலமும் – உச்சியும்

மூலமும் – உச்சியும்

கிருஷ்ண ராஜ சாகர்  – ஹேமாவதி  – கபினி  அணைகள்

ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுளது போல் தான்

நீர் நிலைகள் ஆம்

மூலமும் உச்சியும்  இணைக்கப்பட்டிருக்கு

மூலம் – சிறு குளம் எனில்

உச்சி – பெரிய குளம்

ரெண்டிலும் நீர் இருக்கு

ரெண்டும் குளம் தான்

சிறிதிலிருந்து பெரிதுக்கு ஏற வேணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s