உலகில் சிறந்தது

உலகில் சிறந்தது

சிறந்த  டிவி விளம்பரமும்

சிறந்த பாடமும் உபதேசமும்

வசனமோ வாய்மொழி இல்லாது

உடல் மொழியில் சொல்வதாகும்

மௌன மொழி ஆம்

சிறந்த குரு – மௌன குரு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s