கருப்பும் வெளுப்பும்

கருப்பும் வெளுப்பும்

சமய மதம் :

கருப்பு எங்கள் குல தெய்வம்

சுத்த சன்மார்க்கம் :

“ வெள்ளை”யத்தேவன்  எங்கள் உயிர் காக்கும் தெய்வம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s