திருவடி தவம் – கண் தவம் – பிரமாணம் 11

திருவடி தவம் – கண் தவம் – பிரமாணம் 11

காக புசுண்டர் – பெரு நூல் காவியம்

“ ஓய்ந்துபார் தனித்திருந்து உற்றுப்பாரு

ஊர் சுற்றும் கண்ணோடு மனக்கண்சாரு”

இதுக்கு நான் விளக்கம் அளிக்கவிலை

அனுபவத்திருக்கும் பயிற்சி பெற்றோர் அறிவர்  

அவர்க்கும் விளங்கவிலை எனில் ??

ஓன்றும் செய முடியாது

பெறாதோர் அறிய முடியாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s