ஞான போதினி

ஞான போதினி

சூரிய உதயத்தின்  முன்னோட்டம் தான்

அதிகாலயில் வானம் சிவப்பாக இருப்பது

ஞான /ஆன்ம சூரியன் உதயத்தின் முன்னோட்டம் தான்

தவத்தில் செவ்வொளி தரிசனம்

ரெண்டும் ஒன்றாக இருப்பது இயற்கை வினோதம் ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s