திருவடி தவ அனுபவம் 

திருவடி தவ அனுபவம் 

“ உந்தீபற “ அனுபவம்

அதாவது உள்ளொளி ( உள் தீ )  பறக்கும்

முத்தி / எட்டிரெண்டு  அனுபவத்தால் இது சித்திக்கும்

திருவடி பயிற்சி

பெற்றோரும் அனுபவத்திருப்போரும் அறிவர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s