கண்மணி பெருமை

கண்மணி பெருமை

நக்சல் :

” தேர்தல் பாதை திருடர் பாதை”

அரசியல்வாதி :

“ஜன நாயக பாதை மக்கள் பாதை:

அது வெற்றிப் பாதை

ஆன்ம சாதகன் :

“கண்மணிப் பாதை மோஷப் பாதை”

உலக வாழ்வு, கரணேந்திரியங்களிலிருந்தும்

தனு புவன போகத்திலிருந்தும் விடுதலை

கண்மணி பெருமை யாரேயறிவார்???

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s