ஞான போதினி

ஞான போதினி

காமக் கடல் கடந்தால் தான்

பிறவிக் கடல் கடக்க முடியும்

பாற்கடல் கடையவும் முடியும்

எலாம் கண்ணில் இருக்கும் சூக்குமம்

படம் பார்த்தால் புரியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s