திரும்பிப் பார்த்தல்

திரும்பிப் பார்த்தல்

நாம் கடந்து வந்த வாழ்வை திரும்பிப் பார்த்தால்

இவ்வளவு காலமாகி விட்டதா  ??

என  ஒரு புறமும்

இவ்வளவு சீக்கிரம் 50ஆண்டு ஓடிவிட்டதே

என மறு புறம்  தோன்றும்

அதான் சித்தர் பெருமக்கள்

“ தூராதி தூரமடி – தூரமும் இலையடி “  என பாடுகிறார்

இது  வாழ்க்கைத் தத்துவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s