மலையேற்றம்

மலையேற்றம்

கொக்கி – கயிறு பயன்படுத்தி 

மலை மேலே மேலே ஏறியபடி செல்வர்

இதே முறை தான் துரிய மலை ஏறுதலிலும்

இங்கே பார்வை பிராணனில் இருக்கு தந்திரம்

வித்தை ரகசியமா வைக்கப்பட்டிருக்கு

அறிவார் – ஏறுவார்

மற்றெலார் – ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s