குண்டலினியும் – குண்டலிப்பாலும்

குண்டலினியும் – குண்டலிப்பாலும்

குண்டலிப்பால் = அமுதம்

சரி

குண்டலினிக்கும்  – குண்டலிப்பாலுக்கும் என்ன தொடர்பு ??

எனில் ??

அமுதம் தங்கும் அமுதகலசம் கீழ் குண்டலினி விளங்குவதால் – அதை தாங்கி இருப்பதாலும் அதுக்கு குண்டலிப்பால் என பேர்

ஆனால் உலகம் என்ன எண்ணுது ??

குண்டலினி முதுகுத் தண்டின் அடியில் இருக்கு என மன்றம் கற்பிப்பதை உண்மை  என நினைத்து மோசம் போகுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s