வாசி யோகம் – பரிதாபங்கள் 2

வாசி யோகம் – பரிதாபங்கள் 2

எட்டிரெண்டு கூடாமலே

ஊது ஊது என ஊதுகிறார்

இது

கர்ப்பம் உண்டாகாமலே  சீமந்தம்  செய்வதுக்கு சமானம்

எப்படி இருக்கு  கதை ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s