தர்மம் – சத்தியம் பெருமை

தர்மம் – சத்தியம் பெருமை

பூமி தன்னைத் தானே சுற்றியும்

அதே சமயம்

சூரியனையும் சுத்தி வருது

தர்மமும் சத்தியமும்

தன்னைத் தானே காத்துக் கொண்டும்

அதே சமயம்

தன்னை சரணடைந்தாரை காக்கவும் செய்கிறது  

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s