சிவ யோகம் பெருமை

சிவ யோகம் பெருமை

நான் கற்றுக்கொடுக்கும் திருவடி பயிற்சி – சிவ யோகம் தான்

திருவடி வைத்து சிவ அனுபவம் அடைதல் ஆகும்

உலகம் விரும்பும்படி  , நான் தனித்தனியாக

 1 வாசி

2 குண்டலினி

3 ஹட யோகம்

4 பரியங்க யோகம்

5 ரெய்கி  – பிரபஞ்ச பேராற்றல் கிரகிக்கும்  முறை – நோய் தீர்க்கும் முறை 

கற்றுத்தர முடியும்

ஆனால் நான் கற்றுத்தரும் பாடத் திட்டத்தில் இந்த எல்லாமே அடங்கி விடும்

மூன்று கட்டத்தில் இதெலாம் அடங்கிவிடும் 

இதை உலகம் புரிந்து கொளவிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s