அன்றும் இன்றும்

அன்றும் இன்றும்

அன்று நாரதர் கலகத்துக்கு

இன்று அதுக்கு ஊடகங்கள்

வேசித்தனம் செய்கிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s