ஊடகமும் –  யோகா குருவும்

ஊடகமும் –  யோகா குருவும்

தவறான  செய்தி பரப்பும்

ஒரு பக்கம் சாய்ந்து செய்தி பரப்பும் ஊடகம் 

( கொரோனா தடுப்பு ஊசி மாதிரி )

தனக்கு வேண்டியவர் ( கட்சி )  செய்தி பரப்பியும்

ஆகாதோர் செய்தி இருட்ட்டிப்பு செய்யும்

அது விபச்சாரம் ஆகுதோ ?

அதனால் வேசி ஊடகம் என்கிறது உலகம்

அதே மாதிரி

தவறான கருத்து கற்றுக்கொடுக்கும்

யோகா குருவும் விபச்சாரம் செய்கிறவர் தான் ஆவார்

( குண்டலினி – உந்தி – மூலம் – மூலக்கனல் மாதிரி )   


வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s