அருட்பா

அருட்பா

படிப்படக்கிக் கேள்விஎலாம் பற்றறவிட் டடக்கிப்

பார்த்திடலும் அடக்கிஉறும் பரிசம்எலாம் அடக்கித்

தடிப்புறும்ஊண் சுவைஅடக்கிக் கந்தம்எலாம் அடக்கிச்

சாதிமதம் சமயம்எனும் சழக்கையும்விட் டடக்கி

மடிப்படக்கி நின்றாலும் நில்லேன்நான் எனவே

வனக்குரங்கும் வியப்பஎன்றன் மனக்குரங்கு குதித்த

துடிப்படக்கி ஆட்கொண்ட துரையேஎன் உளத்தே

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே.

அதாவது – ஆசை , ஐம்புலன் அடக்கியும் – சாதி மதம் சமயம் எனும்  பொய் நீக்கியும்  ,  மனக்குரங்கை அடக்கி எனை ஆண்ட சிகையினுள் இருக்கும் சுத்த வெளியில் நடம் புரியும் மணியாகிய சிவமே  என்கிறார் வள்ளலார்

காட்டில் இருக்கும் குரங்கும் வியந்து போகும் அளவுக்கு என்றன் மனக்குரங்கு ஆடுகிறது

அத்தகைய மனதை அடக்கினாய் – துரையாகிய சுத்த  நடம் புரியும் சிவமே


வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s