நிகழ் காலத்தின் பெருமை

நிகழ் காலத்தின் பெருமை

நினைவு ஒன்றும் நினையாமலிருக்க

நிகழ் காலத்தில் இருத்தல் அவசியம்

அங்கிருக்க பழகணும்

அப்போது  மனமும் அசைவும் இருக்காது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s