நவீன திருவிளையாடல்

நவீன திருவிளையாடல்

தருமி :

குற்றம் கண்டுபிடித்தே பேர் வாங்கும் புலவர்களும் இருக்கிறார்கள்

நக்கீரர் ;

சோறு போட்டே சித்தி – மரணமிலாப்பெருவாழ்வு அடைய நினைக்கும் அன்பர்களும் இருக்கிறார்


தருமி : ஆஹா ஆஹா ஆமாம்

சன் கிளிகள் நெளிகிறார்கள்

உண்மை தானே ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s