விந்து பெருமை

விந்து பெருமை

வானவில்லின் 7 வண்ணமும்

வெள்ளை நிறத்தில் அடங்கும்

எல்லா சத்தும்  வெண்மை விந்துவில் அடங்கும்

எல்லா சித்தியும் மருந்தும் உணவும் கூட

எல்லா கற்பம் – காயசித்தி – செல்வம் அடங்கும்

யாரே அறிவார் இந்த ஞான மருந்தின் முழு பெருமை ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s