திருமந்திரமும்  – சித்த  வித்தையும்

திருமந்திரமும்  – சித்த  வித்தையும் உந்திக்கமலத்து உதித்தெழும் ஜோதியைஅந்திக்கும் மந்திரம் யாரும் அறிந்தாரில்லைஅந்திக்கும் மந்திரம் தன்னை அறிந்தபின்தந்தைக்கு முன்னே மகன் பிறந்தானே இந்த மந்திரத்தின் உட்பொருளை உள்ளபடி அறிந்து ,  அனுபவத்துக்கு ஒருவன் வருவானானால் , அவனுக்கு வாசி அனுபவம் கிட்டும் அதனால் ஆன்ம தரிசனமும் கிட்டும் ஆனால் உண்மையில்  நடப்பது என்ன ?? வெங்கடேஷ்

Regions and Religions

Regions and Religions Most of the religions Born at certain regions Then Spread to other parts of the World Christianity and Islam born in Middle East – Israel Some confined to some parts of the World Buddhism to East Some lost its identity and disappeared from the world But Spirituality not born in a Region…