கலை

கலை

கல் + ஐ

கல் = அசையாதது

ஐ = அழகு

அசையாமல் இருக்கும் கல்லை அழகாக மாற்றுவது  கலை

காலப்போக்கில் அழகாக செய்த அனைத்துமே கலை என்றானது ‌.

நன்றி :

“ அறம் செய விரும்பு “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s