ஞானியும் சாமானியரும்

ஞானியும் சாமானியரும்

பின்னவர்  :

இரு பார்வை

இரு சுவாசம்

ஞானியர் – ஆன்ம சாதகர் :

ஒரே பார்வை

ஒரே சுவாசம் 

எப்படி வித்தியாசம் ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s