காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

ஆன்ம தரிசனம்

வேணுமே மயிர்ப்பாலம் நெருப்பாறேக

மெய்வலுவில் ஊசிமுனை வாசியேறத்

தோணுமே  நாமிருந்த இடங்கள் தானும்

தொந்தத்தோம் என்றாடிடுமே  சுலபமாக

காணுமே தீபவொளி கருத்துங்காணும்

கள் கஞ்சாக்கொண்டது போல மயக்கங்காணும்

வீணுமேயாகாது மயக்கம் வேண்டாம்

வேதாந்தம் கண்டிடலாம் வாசிபாரே

அதாவது ,

வாசியானது மயிர்ப்பாலம் நெருப்பாறு கடந்து ஆன்ம நிலையம் அடையும் போது கள் கஞ்சா அடித்தாற் போல் மயக்கம் தரும்

அதனால் பயிற்சி  வீணா ? என   கலக்கம் வேண்டாம்

வாசி அனுபவத்தில் நின்றபடி இருப்பாயாக

தீபவொளி = ஆன்ம ஜோதி

வேதாந்த வீடு = வெட்ட வெளி – ஆன்ம நிலையம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s