நரம்பு ஊக்கம்

நரம்பு ஊக்கம்

நரம்பு ஊக்கம் பலம் அடைய

தவத்தில் எலும்பு பயன்படுத்தத் தெரியணும்

மன்றத்தில் இதை கற்றுத்தருவதிலை

இது மன்றத்தின் பரிதாபம்

சுத்த சன்மார்க்கத்தில் மட்டும்

இந்த வித்தை இருக்கு

விஷயம் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s