தேன்நீரும் – தேனீரும்

தேன்நீரும் – தேனீரும்  

உலகம் :

காலை மாலை தேனீர்  இலையெனில்

உயிர் போய்விடும்

இது இலையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட  நீர்

ஆன்ம சாதகரோ தேன்நீருக்கு ஆசைப்படுகிறார்

தவம் செய்து அடைய முயல்கிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s